Pro­fe­sjo­nalna Foto­gra­fia dla Wymagających

… Jeśli otwarliście tutaj, oznacza to, że interesuje Was moja praca: to jaki jest jej fizyczny wymiar, finał i oprawa, a także sprawy kosztów. Większość odpowiedzi znaj­dzie­cie poniżej. Jeśli Wasze zapytanie ma charakter bardziej indywidualny, albo interesują Was modyfikacje pakietów lub inny zakres/charakter mojej pracy– piszcie z formularza KONTAKT

Reportaż  ślubny

Ślub jest szcze­gól­nym wyda­rze­niem – ducho­wym i towa­rzy­skim, a zdję­cia są naj­trwal­szą zwią­zaną z nim pamiątką –pamię­taj­cie o tym i jeśli nie będą wspa­niałe, nigdy nie będzie­cie mieli szansy tego zmie­nić.  Dla­tego przy­go­to­wu­jąc się do ślubu warto o dobrych zdję­ciach myśleć jak o cen­nej, być może naj­cen­niej­szej inwe­sty­cji, nie tylko jak o jed­nej z wielu rytu­al­nych, ślub­nych konieczności.  Zapra­szam do obej­rze­nia kilku peł­nych repor­taży z bloga. Nic tak jak całe mate­riały nie mówi o foto­gra­ficz­nych spraw­no­ściach autora – wyczuciu narracji, zróż­ni­co­wa­niu per­spek­tyw, lek­ko­ści i ele­gan­cji kadru, wie­lo­wąt­ko­wo­ści i zdol­no­ści reje­stra­cji emocji.

Prio­ry­tety!!

Nar­ra­cyj­ność mate­riału: główny pakiet 100–150 kla­tek trak­tuję jako opo­wieść, spójną, dyna­miczną histo­rię, a nie luźny zbiór zdjęć; repor­taż –nie usta­wiam, nie reży­se­ruję, nie aran­żuję; sto­suję mini­mum inwa­zyj­no­ści, dys­kretną, ale dyna­miczną, czujną obser­wa­cję ukie­run­ko­waną na ludzi,    ich emo­cje i wydarzenia: Ceny zbudowane są modułowo. Wybieracie tylko te pakiety i dodatki, które Was naprawdę interesują i spełniają wszelkie ocze­ki­wa­nia.

 

Zobacz prezentację 

Kilka słów o prezentacji: 

Pro­fe­sjo­nal­nie wykonana samo star­tu­jąca prezentacja w formie filmu z ruchomych zdjęć nagrana na płycie/pen drive, z podkładem muzycznym- trwająca około 20–30 minut .

Wg. opinii wielu klientów prezentacja jest doskonałą alternatywą dla dokumentu filmowego. W przypadku gdy Państwo nie korzystają z usług kamerzysty-wykonuje w standardzie krótkie filmiki Full HD, które będą użyte w prezentacji jako doskonałe uzupełnienie dokumentu zdjęciowego. ( nie jestem jednak kamerzysta a filmiki są wykonywane w wolnej chwili gdy nie fotografuję. Zdjęcia są priorytetem)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
PROSTE ZASADY, PRZEJRZYSTE CENY, ZERO ŚCIEMY, PROFESJONALNIE I NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
STANDARD

Przygotowania, kościół, sala weselna, plener w ten sam dzień (do 0:00 w nocy*) min. 300 zdjęć

                     cena: 2650 pln           

         (*Opcja tylko : Kościół / USC  cena: 1600 pln)

————————————————————————————————————————————

 “PLENER 3H “ 

Foto­gra­fo­wa­nie ok 3,5 h.  w innym dniu niż dzień zaślu­bin.

Spo­kojna prze­my­ślana aran­ża­cja wybra­nego 1-2max  miej­sc obok siebie, tak aby mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń i poten­cjał pleneru. (obszar do 50 km wg. mapy Google)

cena: 500 pln

————————————————————————————————————————————

PLENER MAX

Wyjazd w dowolne miej­sce Kraju . 

Nie­po­wta­rzalne, nie­tu­zin­kowe, zapie­ra­jące dech w pier­siach zdję­cia. Gdy naj­bar­dziej liczy się ple­ner i ory­gi­nalna sceneria. Fotografie w wybranych lokalizacjach o różnych porach dnia.

cena: 1500 pln

Opcja Europa – wycena indywidualna*

————————————————————————————————————————————

DRUGI DZIEŃ”

Drugi dzień foto­gra­fo­wa­nia. Aby uwiecz­nić każdą chwilę.

cena: 900 pln

______________________________________________________________________________
W standardzie bez dopłat :

 * Profesjonalna prezentacja Full HD 20-30 min

* Plener w ten sam dzień ślubu 

* Fotografowanie już od kosmetyczki/fryzjera (dotyczy pakietu „Standard”)

*Do powyższych pakietów fotograficznych można dobrać materiały takie jak Foto Albumy oraz dodatki. Polecany przeze mnie ekskluzywny foto album to koszt  ok 850,00 PLN.          (Etui + Album + Pen Drive )  więcej o albumach (klik)

Ceny za wszelkie materiały są zawsze cenami producenta- z którym współpracuję (pomniejszone o moje rabaty) . Powyższe ceny mogą ulec zmianie w zależności od modyfikacji polecanych przeze mnie optymalnie dobranych albumów według Państwa dodatkowych wytycznych.

(Nie oferuję niskiej jakości produktów, dlatego wybierając moją ofertę macie pewność otrzymania pięknych i wartościowych pamiątek na długie lata )

INNE DODATKI:

  • Sesja narze­czeń­ska 700 pln(wybierając pakiet Standard z albumem + plener cały dzień sesja narzeczeńska gratis!!!)
  •   Pre­zen­ta­cja  z narzeczeństwa/dzieciństwa 500 pln  (prezentacja do wyświetlenia na sali podczas wesela (3 korekty)
  • – dodat­kowe albumy –ceny materiałów producenta (wykonanie nowego projektu np dla rodziców +200 pln)

KONTAKT KLIK 😉